Obchodní a záruční podmínky

Všeobecné obchodní a záruční podmínky STN CZ s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy
uzavřené mezi společností:

STN CZ s.r.o., se sídlem Slavíková 270, 252 42 Jesenice

: 28472578

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsána pod spisovou značkou C 144111

Adresa pro doručování: Slavíková 270, 252 42 Jesenice

Kontaktní telefonní číslo: +420 733 678 359

Kontaktní e-mail: info@stncz.cz

(dále jako „prodávající“) a vámi (dále jako „kupující“).

Úvodní ustanovení

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Platební podmínky

Kupní cenu uhradí kupující následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru;

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího před dodáním zboží (pokyny jsou uvedeny v potvrzení objednávky).

Pokud nejste spotřebitelem můžeme po vás v případě nedodržení splatnosti dle těchto obchodních podmínek požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která nám vznikla, tím není dotčen.

  • platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému ComGate Payments, a.s.

Platební brána ComGate představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána ComGate je pod dohledem České národní banky. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn. 

 Více informací naleznete na internetové stránce: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace a dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

e-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

Podmínky dodávky zboží

Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím zplnomocněnou osobou nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Podkladem pro vydání zboží ve skladu je dodací list. Kupující, jím zplnomocněná osoba nebo pověřený dopravce jsou povinni převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listu. Odmítnou-li potvrdit převzetí zboží, má se za to, že smluvené zboží bylo řádně předáno a převzato. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem odběru kupujícímu známé místo výdejního skladu prodávajícího, nebo pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží zákazníkovi, je místem odběru místo určení. V případě, že kupující, jím zplnomocněná osoba nebo dopravce kupujícího přebírá zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem převzetí v určeném výdejním skladu. V případě dodání zboží na jiné místo určení dopravcem prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, pokud není dohodnuto jinak, okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce prodávajícího. Převzetí zboží od dopravce je kupující povinen potvrdit na dodacím listu. V případě, že si kupující zajistí vlastní přepravu, je povinen bez zbytečného odkladu doručit potvrzený dodací list prodávajícímu. Na vyžádání prodávající předá kupujícímu stejnopis potvrzeného dodacího listu, a to při platbě v hotovosti při převzetí zboží a při fakturaci kupní ceny jako přílohu faktury. Prodávající je povinen dodat zboží v druhu a množství podle přijaté závazné objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke shodě. Kupující souhlasí s dodáním zboží v přiměřeně větším množství tak, aby mohlo být dodáno na celá balení od výrobce. Prodávající je v případě dodávky na smluvené místo určení povinen zboží řádně zabalit, a to na náklady kupujícího, není-li cena zabalení zboží již součástí kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Kupující může odstoupit, je-li prodávající s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Do doby převzetí zboží je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu, která již byla zaplacena, a to bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit zejména pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň vzniká v tomto případě nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny zboží.

Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud jste spotřebitelem také § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v souladu se záručními podmínkami výrobce. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Nedodržení přepravních, skladovacích podmínek prodávajícího, nedodržením technologických předpisů ze strany kupujícího, nevhodným zacházením se zbožím ze strany kupujícího nebo jím zplnomocněnou osobou nebo dopravcem kupujícího je vždy důvodem k neuznání reklamace vad zboží a vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady, popř. za vzniklé škody na zboží. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat i množství a požadovaný druh (typ) zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující stvrdí svým podpisem na dodacím listu, že se seznámil s obsahem technických listů k dodávanému zboží, zejména se skladovacími podmínkami, že je seznámen s dobami použitelnosti zboží stanovenými na obalech zboží, v návodech použití, technických listech apod. a že je seznámen s přepravními podmínkami. V případě, že kupující prodává zboží svým zákazníkům, zavazuje se prezentovat zboží v souladu s dokumentací ke zboží obdrženou od prodávajícího, sdělovat svým zákazníkům jakost a vlastnosti zboží prodávajícím a výrobcem popisované. Kupující se zavazuje seznámit své zákazníky s dobou použitelnosti zboží a s přepravními a skladovacími podmínkami. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené při přepravě, přepravuje-li kupující zboží sám.

Reklamace

Způsob a průběh reklamace je upraven Reklamačním řádem společnosti STN CZ s.r.o.

Vrácení zboží

Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a v originálním balení. Načatá balení a zboží označené „na objednávku“ nelze vrátit. Zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení nejpozději 2 měsíce od data zakoupení. Vrácení zboží musí být uplatněno písemně.

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je upravena v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.

Likvidace odpadů a nevratných obalů

Za likvidaci nevratných obalů a případných odpadů odpovídá kupující, příp. jeho kupující. Způsob likvidace jednotlivých výrobků je uveden na technických listech ke každému výrobku.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky vstupují v platnost od 20.04.2020.